اینجا زهرس

ونوس یا زهره نام خود را از الهه عشق و زیبایی روم باستان گرفته و به خواهر زمین معروف است.

– زهره داغ ترین سیاره منظومه شمسی است.

– جهت چرخش زهره به دور خودش برعکس همه سیارات است!

– یک سال  در این سیاره کوتاه تر از یک  شبانه روزش است!