اینجا اورانوسه

از نظر فاصله، اورانوس هفتمین سیاره از خورشید محسوب می شود اما دارای سردترین اتمسفر و دارای دمایی در حدود منفی 197 درجه در سطح و در مرکز حدود منفی 226 درجه سانتیگراد است.

– اورانوس نیز مانند زحل دارای حلقه هایی در اطراف خود است که این حلقه ها به درخشانی حلقه های اطراف سیاره زحل نیست.

– اورانوس سیاره است که به پهلو خوابیده است و دور خورشید گردش می کند!