اینجا خورشیده

– خورشید یک ستاره متوسط که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و سیارات به دور آن می چرخند.

– نیروی جاذبه ی شدید خورشید باعث شده که زمین و دیگر سیارات منظومه ی شمسی در مدار خود باقی بمانند و پراکنده نشوند.

– حدود 1,300,000 کره زمین در خورشید جا می شود!

– حدود 8 دقیقه و 20 ثانیه طول می کشد تا نوری که از خورشید جدا شده، به ما بر روی کره زمین برسد.