اینجا زحله

– سیاره کیوان به واسطه حلقه هایی که اطراف آن را فرا گرفته اند، مشهور است. این حلقه ها بیشتر از یخ، سنگ و غبار تشکیل شده اند.

– یک گردش کامل کیوان به دور خورشید حدود ۲۹.۵ سال زمینی طول می کشد.

– نکته جالب در مورد زحل این است که  می تواند روی آب شناور بماند.