اینجا پلوتونه

پلوتو – سیاره ای که دیگر سیاره نیست!
– پلوتو در سال 2006 با تعریف دوباره سیاره ها، از فهرست سیارات منظومه شمسی کنار گذاشته شد و امروزه به عنوان یک سیارک شناخته می شود.
– پلوتو آنقدر از خورشید فاصله دارد که نور خورشید فقط به اندازه یک ماه کامل روی زمین، در آن روشن است. 
– طول هر شبانه روز پلوتو معادل 153 ساعت زمینی است و هر 248 سال یکبار به دور خورشید می چرخد.