اینجا عطارده

– عطارد کوچکترین سیاره منظومه شمسی است.

– عطارد دارای گودال هایی است که نور خورشید نمی تواند انتهای آن ها را روشن کند.

– عطارد سریعترین سیاره منظومه شمسی است که در طی 88 روز زمینی یک بار به دور خورشید میچرخد.