اینجا مشتریه

– مشتری یک غول گازی است و بزرگترین سیاره در میان سیاره های منظومه شمسی محسوب می شود و توفانی عظیم در آن گردش می کند.

– مشتری یک سیاره گازی است و گفته می شود 67 قمر مانند ماه زمین دارد!