اینجا زمینمونه

– حدود 71 درصد زمین را آب فرا گرافته است.

– تنها سیاره منظومه شمسی که قابل زیستن است.

– حدود 78 درصد از جو زمین را نیتروژن تشکیل می دهد.